Dúhový kompas je súbor štyroch nástrojov pre médiá, organizácie aj jednotlivcov, ktorí chcú o LGBTI+ ľuďoch a témach hovoriť citlivo, s rešpektom a bez predsudkov.
Principov

7 princípov, ako písať o LGBTI+ ľuďoch a témach s rešpektom

Nasledujúce komunikačné odporúčania vznikli v spolupráci zástupkýň a zástupcov LGBTI+ organizácií, novinárok, novinárov a jazykových odborníkov a odborníčok. Ak si nie ste istí významom, používaním alebo kultúrnym kontextom niektorých slov, nájdete ich v časti Slovník dúhových pojmov.

1. Nevytvárajme falošné dilemy, ktoré rozdeľujú spoločnosť na dva tábory
 • Byť za niečo automaticky neznamená byť proti niečomu.
 • Rámcovanie debaty o LGBTI+ ľuďoch na konflikt dvoch táborov vytvára falošnú dilemu, ktorá v čitateľoch môže vyvolávať potrebu prikloniť sa na jednu alebo druhú stranu.
 • Napríklad, ak sa súbežne koná Pochod za rodinu a Dúhový pochod, účasť na Dúhovom pochode neznamená, že je niekto proti rodine. Práve naopak, aj LGBTI+ ľudia môžu byť rodinne založení a účasťou na pochode sa v skutočnosti snažia, aby aj ich rodina mohla mať rovnaké práva.
 • Rovnako platí, že kvír ľudia sa môžu hlásiť k rôznej viere a nemusia byť automaticky proti kresťanstvu.
2. Nebulvarizujme kvír témy na senzácie
 • Keď sa niekto prihlási ku kvír komunite, nie je to šokujúce odhalenie, ani medicínska diagnóza.
 • V ideálnom svete by zdieľanie svojej identity alebo orientácie nemalo byť témou vôbec, no v súčasnom nastavení spoločnosti, ide o legitímnu tému. Ľudia, ktorí otvorene hovoria o svojej orientácii, príťažlivosti alebo rodovej identite, prispievajú aj k prijatiu a bezpečnému prostrediu pre ostatných.
 • Nebulvarizujme coming-out a nepíšme o tomto dlhodobom a citlivom procese ako o “priznaní sa k homosexualite”, pretože tento výraz nesie negatívny náboj niečoho nekalého. Vysvetlenie pojmu coming-out s odporúčaniami správneho jazyka nájdete v našom Slovníku dúhových pojmov.
3. Pri kvír témach používajme slovenské ekvivalenty anglických výrazov
 • Anglickým výrazom nemusí časť čitateľov rozumieť a zároveň môžu niesť konotáciu niečoho cudzieho. Ak takéto alternatívy existujú, používanie slovenských ekvivalentov prispieva k lepšiemu porozumeniu témy.
 • Napríklad k pojmu „gender” existuje slovenský ekvivalent „rod”.
 • Spisovná slovenčina pozná aj anglické výrazy „gay” a „queer”, ktoré sa v písanom obsahu používať môžu, ale odporúčame nahradiť tieto pojmy slovenskými verziami „gej” a „kvír”. Naznačujeme tým, že títo ľudia a tieto témy sú prirodzenou súčasťou nášho jazyka aj spoločnosti.
4. Vyhýbajme sa fakticky nesprávnym pojmom a redukovaniu témy na sexuálny život LGBTI+ ľudí
 • Necitlivý jazyk prehlbuje predsudky a diskrimináciu v spoločnosti. Používanie správnych a inkluzívnych pojmov môže naopak výrazne prispieť k vytváraniu tolerantnejšieho prostredia.
 • Napríklad ak o gejoch hovoríme ako o homosexuáloch alebo o LGBTI+ ľuďoch ako o sexuálnej menšine podporujeme stereotyp, ktorý redukuje životy kvír ľudí iba na sexuálnu zložku orientácie.
 • Pre čitateľov a publiká bez skúsenosti s LGBTI+ ľuďmi môžu byť navyše niektoré pojmy a reálie nejasné a mätúce, napríklad rozdiel medzi rodom a pohlavím.
 • V ďalšej časti Dúhového Kompasu preto nájdete Slovník dúhových pojmov s krátkou definíciou, kultúrnym kontextom aj jazykovými odporúčaniami, ktoré môžete používať pri vysvetľovaní týchto pojmov vášmu publiku a pomôcť im zorientovať sa v téme.
5. Vyvarujme sa nálepkovaniu
 • Pomenovávať správanie alebo vzhľad skratkovitými nálepkami vedie k zjednodušovaniu a prípadnému neporozumeniu témy. Nálepky a škatuľkovanie navyše často vychádzajú z nesprávnych dojmov, preto je vždy lepšie nahradiť nálepky opisom správania.
 • Napríklad muž, ktorý si obliekol sukňu, nie je automaticky gej ani transrodová osoba. Ak je niekto gej alebo lesba, nemusí byť automaticky „progresívec” alebo „liberálka”.
 • Aj explicitné spomenutie orientácie alebo zdôraznenie rodu môže byť niekedy nálepkou, ktorá nesúvisí s komunikovanou témou. Ak pri každom heterosexuálnom človeku neupozorňujeme na jeho orientáciu, nerobme to ani pri kvír ľuďoch. Vyhýbame sa tak zjednodušovaniu a podsúvaniu spojitostí medzi orientáciou a tým, o čom informujeme.
 • Princíp neplatí len na členov dúhových komunít, ale aj na ľudí, ktorí s nimi nemajú skúsenosť a chýba im porozumenie. Človek s homonegatívnymi názormi nemusí byť automaticky homofób.
 • Na hlbšie porozumenie kľúčových pojmov sa môžete obrátiť aj na ďalšiu časť Dúhového kompasu - Slovník dúhových pojmov.
6. Rozprávajme sa s expertmi, expertkami aj s ľuďmi z komunity
 • Dúhové témy sa často týkajú intímnych oblastí osobného života. Ak nám nie je jasné, ako hovoriť či písať o niečej identite alebo ako používať správne zámená, opýtajme sa vždy ľudí, ktorých sa to týka. Citlivo a slušne.
 • Pri výbere respondentov odporúčame oslovovať expertov, ktorí sa téme odborne venujú. Rovnako ako nie sú všetci lekári experti na virológiu, tak ani všetci psychológovia nemusia byť odborníkmi na kvír témy.
 • Pri výbere respondentov sa môžete obrátiť na odborníkov zo zoznamu dúhových organizácií, ktorý nájdete v tejto časti Dúhového kompasu.
7. Pri výbere fotiek a ilustrácií rešpektujme tému, súkromie a rozmanitosť kvír ľudí
 • LGBTI+ témy sú rôznorodé a nie ku každej sa hodí veselá dúhová fotka. Vyberajme fotky a ilustrácie, ktoré tému naozaj vystihujú. Napríklad k článku o legislatívnych úpravách nepoužívajme sexualizované alebo karnevalovo pôsobiace fotky z dúhových pochodov.
 • Články a výstupy z LGBTI+ podujatí neilustrujme iba senzačnými zábermi polonahých ľudí v sexualizovaných polohách. Takáto obrazotvornosť redukuje kvír ľudí na sexuálnu menšinu, podporuje stereotypy a nereprezentuje rôznorodosť LGBTI+ ľudí ani zloženie účastníkov takýchto podujatí.
 • Pred zverejnením fotiek s detailom tváre si vždy vyžiadajme súhlas danej osoby. Môže byť totiž nevyautovaná a obávať sa odhalenia svojej identity. Na verejných podujatiach by síce ľudia mali počítať s tým, že môžu byť zachytení na fotkách, no napríklad v klube alebo na intímnejších podujatiach s tým nemusia počítať.
 • Rešpektujme, že niektorí kvír ľudia svoju identitu zverejniť nechcú pre obavy o svoju bezpečnosť alebo reakciu okolia.

Slovník dúhových pojmov

Rešpektujúci jazyk pomáha odbúravať predsudky a dáva spoločnosti signál, že LGBTI+ ľudia a témy sú jej prirodzenou súčasťou. V tejto časti nájdete vysvetlenia, kultúrne kontexty a jazykové odporúčania k dúhovým pojmom, ktoré vám môžu slúžiť pri každodenných rozhovoroch aj pri vysvetľovaní kvír tém vášmu publiku.

A

Aromantický človek

pociťuje minimálnu alebo žiadnu citovú príťažlivosť k inej osobe.

Asexuálny človek

má obmedzené alebo žiadne sexuálne pocity, túžby či potreby.

Kultúrny Kontext
Na asexuálnom spektre sú aj demisexuálni ľudia, ktorí cítia sexuálnu príťažlivosť až vtedy, keď si k človeku vytvoria silnú citovú väzbu.

B

Binegativita

je iracionálna nenávisť a odpor k bisexuálnym ľuďom.

Kultúrny Kontext
Tento jav môžete poznať aj pod zastaralým názvom bifóbia, ktorý vychádzal z iracionálneho strachu, že sa menšinová orientácia môže šíriť.

Výskumy však ukazujú, že ľudia ku kvír osobám nepociťujú strach, ale skôr nenávisť alebo odpor.  

Bisexuálny človek

cíti príťažlivosť a vytvára intímne vzťahy s ľuďmi rovnakého alebo iného rodu.

Kultúrny Kontext
Na lepšie porozumenie ponúkame stručné porovnanie rôznych orientácií, ktoré sa navzájom prelínajú.

Bisexuálnych ľudí priťahujú dve a viac rodových identít, ale nie všetky. Bisexuálni ľudia príťažlivosť vnímajú prevažne na binárnom rodovom spektre muž - žena.

Omnisexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, pričom medzi jednotlivými rodmi vnímajú rozdiely a môžu mať medzi nimi aj preferenciu.

Pansexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, ale nevnímajú rozdiely medzi jednotlivými rodmi, určujúcim faktorom pri výbere partnera je charakter človeka.

Polysexuálnych ľudí priťahujú viaceré pohlavia a rodové identity, ale nie všetky. Rozdiel medzi polysexualitou a bisexualitou je minimálny a veľa ľudí sa identifikuje oboma pojmami.

Čomu sa vyvarovať
Na tomto mieste by sme radi vysvetlili rôzne nepravdivé dohady, ktoré o bisexuálnych ľuďoch kolujú.

Bisexualita neznamená, že sa niekto nevie rozhodnúť o svojej orientácii. Bisexualita nie je fáza, experimentovanie ani pútanie pozornosti. Bisexuálna osoba nie je na 50 % hetero a na 50 % gej alebo lesba, bisexuálni ľudia sú 100 % bi a zostávajú bi, aj keď sú v monogamnom vzťahu s mužom alebo so ženou.

C

Cisrodový človek

sa stotožňuje s rodom, ktorý mu pripísali pri narodení.

Kultúrny Kontext

Cisrodová žena má ženské pohlavné orgány a ženskú rodovú identitu.

Cisrodový muž má mužské pohlavné orgány a mužskú rodovú identitu.

Cisrodovosť sa používa ako protiklad k transrodovosti, vzťahuje sa len k rodovej identite a nesúvisí ani nepredurčuje orientáciu človeka.

Čomu sa vyvarovať
V bežnej reči je označenie muž a žena postačujúce. Prívlastok „cis” môže pomáhať, ak v komunikácii potrebujeme explicitne odlíšiť transrodových ľudí od cisrodových. Nadmerné využívanie termínu „cis” môže vyvolať aj negatívne reakcie na transrodovosť.

Coming-out

je proces, počas ktorého LGBTI+ osoba prijíma vlastnú identitu a oznamuje ju svojmu okoliu.

Kultúrny Kontext
Vnútorný coming-out je o rozpoznaní a prijatí svojej vlastnej kvír identity. Súčasťou coming-outu je aj zdôverenie sa blízkym a svojmu okoliu, ale nemusí ísť o jednorazovú udalosť. Kvír ľudia môžu coming-outom prechádzať v rôznych prostrediach a spoločnostiach.

V slovenčine môžeme používať cudzie slovo „coming-out” so spojovníkom a skloňovať podľa pravidiel slovenskej gramatiky.

Čomu sa vyvarovať
V súčasnosti sa často používa slovné spojenie “priznal/-a sa k homosexualite”. Sloveso priznať sa nesie v tomto kontexte negatívne asociácie účasti na niečom nekalom, napríklad „priznať sa k trestnému činu”.

Odporúčame preto používať slovesá zverejniť, oznámiť, zdôveriť sa, vyautovať sa alebo coming-out opísať takto:

Otvorene hovorí o náklonnosti k mužom / ženám.
Povedal, že ho priťahujú muži.
Povedala, že ju priťahujú ženy.

G

Gej

je muž, ktorého priťahujú iní muži a ktorý vytvára milujúce a sexuálne vzťahy s mužmi.

Kultúrny Kontext
Gejom môže byť cisrodový aj transrodový muž. Slovo gej neobsahuje len sexuálnu, ale aj citovú, romantickú a fyzickú vrstvu vzťahov. Pojem gej je preto vhodnejšou alternatívou k slovu homosexuál, ktoré môže redukovať vzťahy gejov iba na sex.

Neformálne sa v komunite kvír ľudí používa aj kedysi hanlivý pojem teplý/teplí. Ak znevýhodnená menšina používa na svoje označenie negatívne pojmy prisudzované majoritou, tieto pojmy stratia zneúcťujúci a ubližujúci náboj. Vždy je však dôležité poznať kontext a rozlišovať, kto je používateľom pojmu.

Nezabúdajme tiež, že aj transrodoví muži môžu byť gejmi.

Čomu sa vyvarovať
Spisovná slovenčina pozná aj anglické slovo „gay”, ale vo všeobecnosti platí, že vaše publikum nemusí anglickým výrazom rozumieť a môžu vzbudzovať pocit, že ide o niečo cudzie. Používanie slovenských ekvivalentov pomáha lepšiemu porozumeniu témy a zároveň ukazuje, že tieto témy a ľudia sú aj vďaka jazyku prirodzenou súčasťou našej spoločnosti.

Na ďalšie všeobecné odporúčania, ako citlivejšie písať o dúhových témach, kliknite sem.

H

Homonegativita

je iracionálna nenávisť a odpor k homosexualite, lesbám a gejom alebo ľuďom, o ktorých sa okolie domnieva, že sú gejovia alebo lesby.

Kultúrny Kontext
Homonegativitu môžu cítiť aj gejovia a lesby. Vtedy hovoríme o internalizovanej homonegativite, ktorá často vzniká z predsudkov v spoločnosti.

Homonegativitu môžete poznať aj pod zastaralým názvom homofóbia, ktorý vychádzal z iracionálneho strachu, že sa menšinová orientácia môže šíriť.

Výskumy však ukazujú, že ľudia ku kvír osobám nepociťujú strach, ale skôr nenávisť alebo odpor.

Heterosexuálny človek

cíti príťažlivosť a vytvára intímne vzťahy s ľuďmi opačného pohlavia alebo rodu.

Kultúrny Kontext

Orientácia nemá iba sexuálnu, ale aj citovú a vzťahovú zložku.

Čomu sa vyvarovať
Nezamieňajme si rodové vyjadrenie so sexuálnou orientáciou, aj transrodoví ľudia môžu mať heterosexuálnu orientáciu.

Homosexuálny človek

cíti príťažlivosť a vytvára intímne vzťahy s ľuďmi rovnakého pohlavia alebo rodu.

Kultúrny Kontext

Orientácia nemá iba sexuálnu, ale aj citovú a vzťahovú zložku.

Aj transrodoví ľudia môžu mať homosexuálnu orientáciu, teda byť gejmi a lesbami.

Čomu sa vyvarovať
Pojmy gej alebo lesba sú vhodnejšie ako pojem homosexuálna osoba, ktorý redukuje orientáciu ľudí iba na sexuálnu zložku.

Hormonálna terapia

je liečba hormonálne aktívnymi látkami, ktorá upravuje telesný vzhľad v súlade so želaným alebo prežívaným rodom.

Kultúrny Kontext
Hormonálna terapia je väčšinou súčasťou medicínskej tranzície. Telesné zmeny, ktoré liečba spôsobuje, zmierňujú príznaky rodového nesúladu.

Liečba je závažný a dlhodobý zásah do organizmu, a preto prebieha výhradne pod odborným endokrinologickým dozorom.

Čomu sa vyvarovať
Hormonálna terapia je medicínsky zásah, pri ktorom rešpektujeme súkromie ľudí ako pri každom inom liečebnom úkone. Ak je pre podstatu obsahu dôležité informovať aj o intímnych záležitostiach, vyhýbajme sa pokušeniam o čítavú senzáciu a pristupujme k téme citlivo, s rešpektom a s uvedením súhlasu danej osoby so zverejnením.

I

Intersex človek

môže mať rôzne variácie chromozómov, hormonálnych hladín a telesných znakov, ktoré sa vymykajú z binárneho delenia podľa biologických znakov - muž a žena.

Kultúrny Kontext
Intersex ľudia sú najmenej viditeľnou skupinou LGBTI+ komunity. Často o tom sami nemusia mať vedomosť, pretože po narodení bez ich súhlasu podstupujú chirurgické zákroky, ktoré nemajú žiadne odôvodnenie z hľadiska zdravotnej starostlivosti. Ide výhradne o „nápravu” intersex ľudí tak, aby spadali do tradičnej predstavy o pohlaviach.

Pri kontakte s intersex osobou je dôležité rešpektovať používanie mena a zámen, ktoré daná osoba preferuje.

Čomu sa vyvarovať
Odporúča sa používať slovo intersex namiesto “intersexuálny”. V slovenčine “intersexuálny” navodzuje pocit, že je príbuzné s pojmami homosexuálny alebo heterosexuálny a týka sa sexuálnej príťažlivosti, čo nie je pravda. Ide o nepresný preklad z angličtiny.

K

Kvír

je rodová a/alebo sexuálna identita, ktorá je iná ako cisrodová a/alebo heterosexuálna.

Kultúrny Kontext
Označenie kvír používajú aj osoby, ktorých identity sú v skratke LGBTI+ obsiahnuté pod znamienkom +, napríklad pansexuálni a omnisexuálni ľudia.

Kvír je kontroverzný strešný pojem pre LGBTI+ ľudí, no zároveň sa pravidelne používa v špecifických kontextoch, napríklad pri označení kvír kultúry a umenia alebo kvír štúdií na univerzitách.

Pojem vychádza z pôvodne hanlivého anglického slova “queer”, ktoré si však kvír ľudia oslovili ako vlastné. Neformálne sa dnes v slovenskej kvír komunite používajú kedysi negatívne pojmy teplý/teplá/teplí. Ak znevýhodnená menšina používa na svoje označenie negatívne pojmy prisudzované majoritou, tieto pojmy stratia zneúcťujúci a ubližujúci náboj. Vždy je však dôležité poznať kontext a rozlišovať, kto je používateľom pojmu.

Čomu sa vyvarovať
V slovenčine sa okrem slovenskej verzie kvír môže používať aj anglický originál „queer”. Vo všeobecnosti však platí, že vaše publikum nemusí anglickým výrazom rozumieť a môžu vzbudzovať pocit, že ide o niečo cudzie. Používanie slovenských ekvivalentov pomáha lepšiemu porozumeniu témy a zároveň ukazuje, že tieto témy a ľudia sú aj vďaka jazyku prirodzenou súčasťou našej spoločnosti.

Pojmy kvír a LGBTI+ môžeme používať ako synonymá.

Na ďalšie všeobecné odporúčania, ako citlivejšie písať o dúhových témach, kliknite sem.

L

Lesba

je žena, ktorú priťahujú iné ženy a ktorá vytvára milujúce a sexuálne vzťahy s inými ženami.

Kultúrny Kontext
Lesbou môže byť cisrodová aj transrodová žena.

Slovo lesba neobsahuje len sexuálnu, ale aj citovú, romantickú a fyzickú vrstvu vzťahov. Pojem lesba je preto vhodnejšou alternatívou k slovu homosexuál, ktoré môže redukovať vzťahy lesieb iba na sex.

Neformálne sa v komunite kvír ľudí používa aj kedysi hanlivý pojem teplá/teplé. Ak znevýhodnená menšina používa na svoje označenie negatívne pojmy prisudzované majoritou, tieto pojmy stratia zneúcťujúci a ubližujúci náboj. Vždy je však dôležité poznať kontext a rozlišovať, kto je používateľom pojmu.

Čomu sa vyvarovať
Vždy používame slovo lesba a nie lesbička. Rovnako ako gejov nenazývame gejíčkami. Zdrobnenina lesbička naznačuje, že ženy sú „slabšie“ a „jemnejšie“, pritom jemní a citliví môžu byť aj muži.

LGBTI+

je skratka, ktorá zastrešuje ľudí, ktorí sa identifikujú ako lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersex ľudia.

Kultúrny Kontext
Aký je rozdiel medzi skratkou LGBTI+ a pojmom kvír?

LGBTI+ označuje identity presne definované písmenami skratky:
L = lesby
G = gejovia
B = bi ľudia
T = transrodoví ľudia
I = intersex ľudia
+ = ďalšie identity, ktoré sú súčasťou spektra.

Pojem kvír označuje ľudí, ktorí sa cítia obmedzení súčasnými pojmami alebo sa nechcú vymedziť špecifickým písmenkom. Kým LGBTI+ je opisná skratka, kvír má aj filozofickú vrstvu. Kvír môžu byť aj hetero a cisrodoví ľudia, ktorí vnímajú sexualitu a rod ako fluidné.

Skratka LGBTI+ a kvír sa môžu používať ako synonymá, ale je dôležité vnímať, že za oboma pojmami sa skrývajú životy a príbehy ľudí.

Neformálne sa v komunite LGBTI+ ľudí používa aj pojem teplí/teplé. Napriek tomu, že tento pojem môže byť aj hanlivý, LGBTI+ komunita ho používa na posilnenie sebaidentifikácie. Ak znevýhodnená menšina použije na svoje označenie negatívne pojmy prisudzované majoritou, tieto pojmy stratia zneúcťujúci a ubližujúci náboj. Vždy je však dôležité poznať kontext a rozlišovať, kto je používateľom pojmu.  

Čomu sa vyvarovať
Označenie sexuálna menšina je nevhodné synonymum pre LGBTI+ ľudí, pretože redukuje ľudí na tomto spektre na sexualitu, čím prehliada citovú a romantickú orientáciu a rodovú identitu.

Iné verzie skratky, napríklad LGBT alebo LGBTIQ, nie sú nesprávne, ale označujú len časť ľudí kvír spektra. Z workshopov s dúhovými organizáciami a novinármi zároveň vyplynula potreba jednej konzistentnej skratky, preto odporúčame používať skratku LGBTI+, ktorá sa na Slovensku používa na advokačné účely a opisuje skupinu ľudí, ktorí sú diskriminovaní na základe svojej sexuálnej, rodovej alebo inej identity.

V hovorenom prejave odporúčame používať slovenskú výslovnosť (elgébétéíplus) namiesto anglickej (eldžíbítíájplas). Anglická výslovnosť môže vzbudzovať pocit, že opisujete niečo cudzie. Používanie slovenských ekvivalentov pomáha lepšiemu porozumeniu témy a zároveň ukazuje, že tieto témy a ľudia sú aj vďaka jazyku prirodzenou súčasťou našej spoločnosti.

N

Nebinárna osoba

sa necíti pohodlne v binárnom delení na ženský a mužský rod a môže mať svoju vlastnú a jedinečnú rodovú identitu.

Kultúrny Kontext
Rodová identita nebinárnych ľudí nie je výlučne feminínna alebo maskulínna.

Nebinárne osoby patria podľa súčasných znalostí a definícií medzi transrodových ľudí, no v praxi sa s týmto označením nemusia všetci stotožňovať. Nebinárne osoby môžu pri označovaní seba používať mužský, ženský aj stredný rod, niekedy aj onikanie. V slovenčine momentálne nemáme zaužívané jednotné používanie a je dôležité rešpektovať používanie mena a zámen, ktoré nebinárni ľudia preferujú.

Hlbšie porozumenie nebinárneho jazyka nájdete v Nebinárnej príručke od Victory Vargicovie.

O

Omnisexuálny človek

môže cítiť príťažlivosť k viacerým pohlaviam a rodovým identitám, pričom vníma rozdiely medzi rodmi.

Kultúrny Kontext
Na lepšie porozumenie ponúkame stručné porovnanie rôznych orientácií, ktoré sa navzájom prelínajú.

Bisexuálnych ľudí priťahujú dve a viac rodových identít, ale nie všetky. Bi ľudia príťažlivosť vnímajú prevažne na binárnom rodovom spektre muž - žena.

Omnisexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, pričom medzi jednotlivými rodmi vnímajú rozdiely a môžu mať medzi nimi aj preferenciu.

Pansexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, ale nevnímajú rozdiely medzi jednotlivými rodmi, určujúcim faktorom pri výbere partnera je charakter človeka.

Polysexuálnych ľudí priťahujú viaceré pohlavia a rodové identity, ale nie všetky. Rozdiel medzi polysexualitou a bisexualitou je minimálny a veľa ľudí sa identifikuje oboma pojmami.

P

Pansexuálny človek

môže cítiť príťažlivosť k viacerým pohlaviam a rodovým identitám, no pohlavie a rod preňho nezohrávajú žiadnu rolu.

Kultúrny Kontext
Na lepšie porozumenie ponúkame stručné porovnanie rôznych orientácií, ktoré sa navzájom prelínajú.

Bisexuálnych ľudí priťahujú dve a viac rodových identít, ale nie všetky. Bi ľudia príťažlivosť vnímajú prevažne na binárnom rodovom spektre muž - žena.

Omnisexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, pričom medzi jednotlivými rodmi vnímajú rozdiely a môžu mať medzi nimi aj preferenciu.

Pansexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, ale nevnímajú rozdiely medzi jednotlivými rodmi, určujúcim faktorom pri výbere partnera je charakter človeka.

Polysexuálnych ľudí priťahujú viaceré pohlavia a rodové identity, ale nie všetky. Rozdiel medzi polysexualitou a bisexualitou je minimálny a veľa ľudí sa identifikuje oboma pojmami.

Pohlavie

zahŕňa biologické pohlavné znaky, hormonálnu a genetickú výbavu človeka, teda všetky biologické danosti, ktoré sú súčasťou ľudského tela a ovplyvňujú jeho činnosť.

Kultúrny Kontext
Aký je rozdiel medzi pohlavím a rodom?

Pohlavie sa vzťahuje na biologické znaky žien a mužov. Rod označuje psychologické a sociálne aspekty osobnosti, ktoré nie sú vrodené, ale menia sa v čase a priestore: ako sa človek identifikuje, ako sa prezentuje navonok a ako ho vníma okolie.

Čomu sa vyvarovať
Slovenská legislatíva pôvodne nepoznala pojem „rod”, a preto sa v niektorých situáciách používa pojem „pohlavie” nesprávne. Napríklad pri administratívnej fáze tranzície hovoríme o „prepise rodu”, nie o „zmene pohlavia”.

Polysexuálny človek

môže cítiť príťažlivosť k viacerým pohlaviam a rodovým identitám, ale nie ku všetkým.

Kultúrny Kontext
Na lepšie porozumenie ponúkame stručné porovnanie rôznych orientácií, ktoré sa navzájom prelínajú.

Bisexuálnych ľudí priťahujú dve a viac rodových identít, ale nie všetky. Bi ľudia príťažlivosť vnímajú prevažne na binárnom rodovom spektre muž - žena.

Omnisexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, pričom medzi jednotlivými rodmi vnímajú rozdiely a môžu mať medzi nimi aj preferenciu.

Pansexuálnych ľudí priťahujú všetky pohlavia a rodové identity vrátane nebinárnych osôb, ale nevnímajú rozdiely medzi jednotlivými rodmi, určujúcim faktorom pri výbere partnera je charakter človeka.

Polysexuálnych ľudí priťahujú viaceré pohlavia a rodové identity, ale nie všetky. Rozdiel medzi polysexualitou a bisexualitou je minimálny a veľa ľudí sa identifikuje oboma pojmami.

R

Rod

je akceptovaný a zaužívaný spôsob správania, vystupovania a prejavovania žien a mužov.

Kultúrny Kontext
Rod poukazuje na sociálno-kultúrne, behaviorálne a psychologické aspekty pohlavia.

Sociálno-kultúrny aspekt rodu sú vlastnosti výzoru a správania, ktoré sa v danej kultúre označujú za typické mužské alebo typické ženské. Zjednodušene môžeme hovoriť o rodových stereotypoch, napríklad:
muži neplačú,
ženy majú dlhé vlasy,
muži nosia modrú a ženy ružovú.

Behaviorálny aspekt rodu sú spôsoby, akými jedinec navonok vyjadruje svoju rodovú identitu. Ide napríklad o účes, oblečenie či rod, v ktorom o sebe hovorí. Tieto prejavy nemusia napĺňať očakávania spoločnosti a reflektovať rodové stereotypy.

Psychologický aspekt rodu je rodová identita, o ktorej si prečítajte na tomto odkaze.

Čomu sa vyvarovať
Slovenská legislatíva nepozná pojem „rod”, a preto sa v niektorých situáciách nesprávne používa aj pojem „pohlavie”. Napríklad pri administratívnej fáze tranzície hovoríme o „prepise rodu”, nie o „prepise pohlavia”.

Rodový nesúlad

je dlhodobý vnútorný nepokoj z rozdielu medzi prežívaným rodom človeka a jemu pripísaným pohlavím, ktorý často vedie k túžbe po tranzícii, aby človek mohol žiť a byť spoločnosťou prijatý ako osoba prežívaného rodu.

Kultúrny Kontext
Rodový nesúlad sa môže prejavovať aj negatívnymi pocitmi voči vlastnému telu v prípade, že nezodpovedá rodovej identite človeka a/alebo spoločenskej predstave o telách ľudí s určitou rodovou identitou.

Napríklad transrodový muž s rodovým nesúladom chce mať typicky mužské fyzické vlastnosti, ako tvar tela, svalstvo, ochlpenie či penis. Takéto túžby nie sú univerzálne a nemusí ich prežívať každá osoba s rodovým nesúladom.

Pri kontakte s osobou s rodovým nesúladom je dôležité rešpektovať používanie mena a zámen, ktoré daná osoba preferuje.

Čomu sa vyvarovať
Stretnúť sa môžete aj s pojmom “rodová dysfória”, ktorý opisuje medicínsku diagnózu podľa klasifikácie WHO a odkazuje na nepríjemný pocit a nepohodu, ktorá vyplýva z rodového nesúladu.

Na Slovensku preto odporúčame používať termín „rodový nesúlad”. Vo všeobecnosti platí, že vaše publikum nemusí cudzím výrazom rozumieť a môžu vzbudzovať pocit, že ide o niečo neprirodzené. Používanie slovenských ekvivalentov pomáha lepšiemu porozumeniu témy a zároveň ukazuje, že tieto témy a ľudia sú aj vďaka jazyku prirodzenou súčasťou našej spoločnosti.

Na ďalšie všeobecné odporúčania, ako citlivejšie písať o dúhových témach, kliknite sem.

Rodová identita

je vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti alebo mimo tohto spektra.

Kultúrny Kontext
Rodová identita je psychologický aspekt rodu, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať biologickému pohlaviu, s ktorým sa človek narodil, prípadne rodu, ktorý mu bol pripísaný pri narodení.

Zjednodušene povedané, rodová identita súvisí s tým, či človek sám seba vníma ako muža, ženu alebo nebinárnu osobu.

O

Orientácia

je hlboká súčasť identity každej ľudskej bytosti, ktorá sa viaže na schopnosť vytvárať citové, sexuálne a vzťahové väzby k osobám opačného, rovnakého alebo viac ako jedného rodu/pohlavia.

Kultúrny Kontext
Orientácia má niekoľko vrstiev: sexuálnu, citovú a vzťahovú. Nejde len o sexuálnu príťažlivosť (sexuálna orientácia), orientácia je prepojená na intímne osobné vzťahy, ktoré ľudia tvoria s inými ľuďmi s cieľom naplniť svoje hlboké potreby lásky, blízkosti a intimity (citová a vzťahová orientácia).

K jednému človeku môžeme pociťovať niektoré alebo všetky zložky orientácie súčasne, ale aj len jednu z nich. Napríklad nás môže niekto priťahovať, ale nemusíme túto osobu aj ľúbiť.  

Čomu sa vyvarovať
Neoznačujme kvír ľudí nálepkami, ktoré redukujú ich životy na sexualitu, rovnako ako to nerobíme pri hetero ľuďoch.

Napríklad namiesto označenia homosexuál môžeme používať pojmy gej alebo lesba, ktoré v sebe nesú aj citovú a vzťahovú rovinu orientácie.

Na ďalšie všeobecné odporúčania, ako citlivejšie písať o dúhových témach, kliknite sem.

S

Spojenec/Spojenkyňa

je človek, ktorý podporuje LGBTI+ ľudí, aj keď medzi nich nemusí patriť.

Kultúrny Kontext
Spojenec vychádza z anglického pojmu „straight ally”, ktorý označuje cisrodových heterosexuálnych ľudí, ktorí vnímajú prekážky a nerovnoprávnosť kvír ľudí a podporujú alebo prispievajú k ich prijatiu spoločnosťou.

T

Transnegativita

je iracionálna nenávisť a odpor k transrodovým a nebinárnym ľuďom alebo k ľuďom, ktorí nespĺňajú stereotypné predstavy o mužskosti alebo ženskosti.

Kultúrny Kontext
Tento jav môžete poznať aj pod zastaralým názvom transfóbia, ktorý vychádzal z iracionálneho strachu, že sa transrodovosť môže šíriť.

Výskumy však ukazujú, že ľudia k transrodovým osobám nepociťujú strach, ale skôr nenávisť alebo odpor.  

Transrodová osoba

má rodovú identitu, ktorá sa nezhoduje s rodom, ktorý jej bol pripísaný pri narodení.

Kultúrny Kontext
Transrodová žena je žena, ktorej pri narodení pripísali mužský rod.

Transrodový muž je muž, ktorému pri narodení pripísali ženský rod.  

Pri kontakte s transrodovou osobou je dôležité rešpektovať používanie mena a zámen, ktoré daná osoba preferuje.

Za transrodové osoby považujeme aj nebinárne osoby, pre viac informácií kliknite sem.

Čomu sa vyvarovať
Označenia transžena a transmuž sú nesprávne a necitlivé, vytvárajú dojem, že ide o iný ľudský druh. Ak chcete o transrodových ľuďoch písať s rešpektom, odporúčame používať tvary transrodová žena a transrodový muž. Pri nedostatku priestoru alebo potrebe obmieňať slová je v poriadku použiť aj trans muž alebo trans žena.

Označenia trans muž a trans žena sa používať môžu, ale ak chcete o transrodových ľuďoch písať s rešpektom, uprednostnite pojmy transrodový muž a transrodová žena.

Pojem „transsexuál” neodráža skutočnosť, je nevhodný, zastaralý, zraňujúci a odkazuje na sexualitu, nie na rodovú identitu. Rovnako nevhodný a hanlivý je pojem „transka”, ktorým sa bežne znevažujú transrodoví ľudia, alebo prívlastky preoperovaný/preoperovaná, ktoré sú necitlivé a redukujú transrodových ľudí na jeden aspekt tranzície.

V slovenskom zdravotníctve sa pri poskytovaní starostlivosti spojenej s tranzíciou používa pojem "transsexualizmus", ktorý nie je v súlade s najnovšími vedeckými štandardmi a odporúčaniami WHO.

Odporúčame sa vyhýbať aj formulácii „transrodoví ľudia sa narodili v zlom tele”. Mnohé transrodové osoby nemajú so svojím telom žiadny problém a nechcú ho meniť.

Tranzícia

je individuálny proces vyjadrenia vlastnej identity a zosúladenia rodových prejavov (telesné vlastnosti, zovňajšok, vystupovanie a správanie), aby čo najviac korešpondovali s vnútorne prežívaným rodom.

Kultúrny Kontext
Poznáme sociálnu, medicínsku a právnu tranzíciu. Tranzícia môže zahŕňať všetky tieto časti alebo len niektoré z nich.
Súčasťou medicínskej tranzície zvyčajne býva lekárska diagnostika, užívanie hormonálnej terapie a rôzne operačné výkony, ktoré upravujú telesné vlastnosti osoby v tranzícií.
Právnu tranzíciu na Slovensku rámcuje iba zákon o rodnom čísle. Vágnosť jeho formulácie vytvára v praxi priestor na rôznu kvalitu zdravotnej starostlivosti a podmieňovanie právnej tranzície (administratívny prepis rodu) podstúpením kastračných zákrokov. Takáto povinnosť je v rozpore s Dohovorom o ľudských právach a väčšina krajín EÚ ju nevyžaduje.

Čomu sa vyvarovať
Odporúčame sa vyhnúť pojmu „zmena pohlavia.“  Zmena pohlavia nenastáva rekonštrukčnou operáciou genitálií, jej súčasťou by musela byť aj zmena chromozómov, čo je nemožné.

Súčasná slovenská legislatíva (zákon o rodnom čísle, zákon o mene a priezvisku) však stále používa nepresný pojem „zmena pohlavia” pre právnu tranzíciu - administratívny prepisu rodu.

Pri informovaní o transrodových ľuďoch nezabúdajme rešpektovať, že súčasťou tranzície sú aj medicínske zákroky, ktoré sú súkromnou záležitosťou. Ak je pre podstatu obsahu dôležité informovať aj o intímnych záležitostiach, vyhýbajme sa pokušeniam o čítavú senzáciu a pristupujme k téme citlivo, s rešpektom a s uvedením súhlasu danej osoby so zverejnením.

Komu sa ozvať
na konzultáciu
LGBTI+ tém

Ak chcete lepšie porozumieť LGBTI+ témam, odporúčame sa porozprávať s odborníkmi, ktorí sa dúhovým témam aktívne venujú, alebo kvír ľuďom, ktorí ich každý deň žijú. Na tomto mieste nájdete prehľad a kontakty organizácií, na ktoré sa môžete obrátiť s vašimi otázkami.

Iniciatíva Inakosť

Organizácia presadzuje rovnosť LGBTI+ ľudí na Slovensku
inakost@inakost.sk

Ide nám o život

Iniciatíva za zlepšenie bezpečnosti LGBTI+ ľudí na Slovensku
kontakt@idenamozivot.sk

Saplinq

Advokácia za práva kvír ľudí na východe Slovenska
info@saplinq.org

Tepláreň

LGBTI+ bar v centre Bratislavy
info@queerslovakia.sk

Dúhový PRIDE BA

Organizácia, ktorá pripravuje bratislavský PRIDE festival
info@duhovypride.sk

PRIDE BB

Festival PRIDE v Banskej Bystrici
inokraj@gmail.com

PRIDE Košice

Festival PRIDE v Košiciach
info@pridekosice.sk

Queer Slovakia

Magazín o živote LGBTI+ ľudí na Slovensku
info@queerslovakia.sk

Prizma

Komunitné centrum a poradenstvo pre LGBTI+ ľudí v Košiciach
info@prizma-kosice.sk

inPoradňa

Psychologické a právne poradenstvo pre LGBTI+ ľudí a ich blízkych
napisnam@inporadna.sk

Dúhové rodiny

Organizácia zastupuje dúhové rodiny na Slovensku
info@duhoverodiny.sk

InTYMYta

Organizácia sa zaoberá vzťahovou a sexuálnou výchovou
ceo@rodicovstvo.sk

Diversity Pro

Organizácia zameraná na prijatie LGBTI+ ľudí na pracovisku
info@diversitypro.eu

Light*

Študentský kvír spolok na Univerzite Komenského
light.fifuk@gmail.com

Lotosové kvety

Športový klub pre LGBTI+ ľudí
info@lotosovekvety.sk

FFI

Filmový festival zameraný na životy LGBTI+ ľudí
info@ffi.sk

NOMANTINELS

Divadelný súbor, ktorý sa venuje životom LGBTI+ ľudí a rodovej rovnosti.
info@nomantinels.sk

Dúhový rok

Platforma, ktorá pripravuje magazín QYS a podcasty Teplá vlna
info@nomantinels.sk

Drama Queer

Divadelný festival zameraný na životy LGBTI+ ľudí
divadlonomantinels@gmail.com

SIGNUM

Komunita LGBTI+ kresťanov a krestaniek
signum@duhovi-krestania.sk

ZRP

Neformálna skupina rodičov LGBTI+ ľudí
rodicia@zrp-lgbt.sk

Inokraj

Komunitná organizácia pre LGBTI+ ľudí v Banskej Bystrici
inokraj@gmail.com

Dúhy.sk

Moderovaná sociálna sieť pre Queer (LGBT+) ľudí
info@duhy.sk

Ako vyberať fotky a ilustrácie k LGBTI+ témam

Pracujeme na rozšírení Dúhového kompasu o podrobné odporúčania citlivého prístupu k vizualite kvír tém aj o databázu fotiek a ilustrácií na voľné použitie. Na inšpiráciu si zatiaľ môžete pozrieť magazín Queer Slovakia, magazín Queer Youth Slovakia alebo články zo života kvír ľudí v magazíne Apríl, pre ktoré kliknite sem alebo sem.

Coming soon!